RODO

Obowiązek informacyjny realizowany w związku ze zmianą przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO)

Podmiot administrujący Twoimi danymi osobowymi to KATANA Daniel Radzikowski z siedzibą w ul. Terespolska 12 08-110 Siedlce NIP: 821-228-13-21.

Poprzez Twoje dane rozumiemy informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, zgodnie z art. 4 ust RODO (ang. GDPR) – Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).

Niniejszy obowiązek informacyjny wynika z art. 13 RODO i jest skierowany do osób fizycznych posiadających konto w sklepie sklep@katana.sklep.pl, nie dotyczy zaś osób prawnych.

Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie przez sklep internetowy lub telefonicznie.

Wymagamy, aby osoby fizyczne zakładające konto w naszym sklepie podały nam imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, telefon kontaktowy, login oraz hasło. Nie przetwarzamy danych wrażliwych.

Celem przechowywania i przetwarzania Twoich danych osobowych są czynności niezbędne do wykonania umowy lub umów lub też na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w tym w szczególności:

 • realizacji transakcji;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem;
 • zapewnienia obsługi Twojego konta;
 • obsługi reklamacji;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez e-mail, formularz lub telefonicznie);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • prowadzenia obowiązkowej dokumentacji dla celów podatkowych i rachunkowych;
 • rozwiązywania problemów technicznych;
 • prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych;
 • prowadzenia analiz ruchu na stronie internetowej, w celu uzyskiwania informacji o zachowaniach użytkowników, mających na celu poprawę jakości serwisu;
 • zapewnienia możliwości realizacji szybkich przelewów internetowych;
 • organizacji konkursów, w których możesz wziąć udział;
 • windykacji należności.

Zapewniamy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dostęp do Twoich danych możesz uzyskać, kierując takie żądanie na adres e-mail: sklep@katana.sklep.pl lub listownie na adres ul. Terespolska 12 08-110 Siedlce.

Sprostowanie jest Twoim prawem, gdy stwierdzisz, iż przechowywane przez nas dane są nieprawidłowe lub niepełne.

Usunięcie danych na żądanie może nastąpić, gdy stwierdzisz, że nie będą one już niezbędne do celów dla których zostały zebrane, cofniesz zgodę na ich przetwarzanie, stwierdzisz, że są one przetwarzane niezgodnie z Twoją wolą. Ograniczeniem prawa do usunięcia danych może nastąpić, o ile utrzymywanie danych związane jest z przechowywaniem dokumentacją na podstawie odrębnych przepisów prawa, np. ustawy o rachunkowości lub ustawy o podatku od towarów i usług.

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych do akceptowanego przez Ciebie zakresu, jeżeli stwierdzisz, iż nie życzysz sobie byśmy realizowali część operacji przetwarzania. Jeżeli będzie to możliwe, będziemy świadczyli nasze usługi w oparciu o zredukowany zakres danych osobowych.

Masz prawo żądania od nas przeniesienia danych, tj. aby Twoje dane osobowe zostały przesłane przez nas, jako ich administratora, bezpośrednio innemu administratorowi. Żądanie sprostowania, usunięcia, ograniczenia zakresu albo usunięcia przetwarzanych danych osobowych musisz skierować do nas pisemnie pod adres ul. Terespolska 12 08-110 Siedlce albo za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@katana.sklep.pl. Na wszystkie wnioski zgodnie z art. 12 RODO odpowiadamy w terminie jednego miesiąca. Masz również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Udostępnimy Twoje dane podmiotom, dzięki którym możliwe jest świadczenie naszych usług i dostawa naszych towarów. W praktyce oznacza to, iż podmiotami, które uzyskają dostęp do Twoich danych będą głównie firma kurierska, firma realizująca szybkie przelewy internetowe, biuro rachunkowe oraz nasz administrator systemów informatycznych. W odniesieniu do wszystkich podmiotów, którym udostępnimy Twoje dane kierować się będziemy zasadą minimalizacji zakresu przekazywanych danych do stopnia wystarczającego do realizacji transakcji.

Okres przechowywania danych obejmuje czas obowiązywania zawartej z Tobą umowy, jak również i czas następujący po realizacji umowy, ze względu na:

 • możliwość otrzymania od Ciebie zgłoszenia reklamacyjnego;
 • realizację funkcji windykacyjnej;
 • możliwość dochodzenia innych roszczeń w związku z wykonywaniem umowy przez którąkolwiek ze stron;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 • zapewnienie doradztwa technicznego na bazie historii zużycia narzędzi przy przyszłych zleceniach;
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 • statystycznych i archiwizacyjnych

maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zamknięcia konta.

Dla celów marketingowych Twoje dane przechowywane są przez cały okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania albo do dnia cofnięcia zgody.

Twoje dane nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego za wyjątkiem wykorzystywania przez nas narzędzia Google Analytics służącego do monitorowaniu ruchu na stronie WWW, którego właścicielem jest Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

Nie profilujemy, czyli nie przetwarzamy w sposób zautomatyzowany informacji o Tobie, Twoich zachowaniach i preferencjach w celu ocen, prognoz, określenia potrzeb czy zainteresowań.

Korzystamy z plików cookies (ciasteczek). Pliki cookies to niewielkie pliki, które są zapisywane w pamięci urządzenia (komputera, telefonu, itd.) użytkownika, m.in. w celu umożliwienia mu korzystania ze wszystkich funkcjonalności. Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach a korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, użytkownik może je usunąć lub zablokować w każdym czasie.

Wykorzystujemy ciasteczka do celów: statystycznych, marketingowych. Zawierają one dane osobowe, w większości przypadków jest to adres e-mail. Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony Internetowej automatycznie zbierane są jego dane. Do tych danych poza plikami cookies (niezbędnymi, wydajnościowymi i funkcjonalnymi) zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Z danych o których mowa powyżej korzystamy my oraz operator hostingowy.

Podjęliśmy adekwatne środki techniczne i fizyczne w celu zabezpieczenia przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Więcej informacji w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych możesz uzyskać kierując e-mail na adres sklep@katana.sklep.pl lub pisząc na adres ul. Terespolska 12 08-110 Siedlce.